Mūžizglītība Latvijā

Par mūžizglītību tiek dēvēts cilvēka izglītošanās process visas tā dzīves garumā. Izglītošanās process ir pakļauts pārmaiņām – mainās cilvēka vajadzības iegūt zināšanas un prasmi, gūstot konkrētu pieredzi, mainās cilvēka intereses un vispārējās vajadzības, kā arī mainās darba tirgus prasības, kā rezultātā cilvēks, arī vēlākos savas dzīves posmos, ir spiests vai vēlas mainīt savu kvalifikāciju.

Mūžizglītības pamatā notiek neformālās un formālās izglītības apvienošana, attīstot kā cilvēka iedzimtās spējas, tā arī jaunas kompetences.

Mūžizglītības mērķi ir darba kompetenču nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no to demogrāfiskajiem rādītājiem (dzimuma, vecuma, izglītības un ienākumi līmeņa, dzīvesvietas, etniskās piederības) – prioritāri sociālās atstumtības riska grupām, piemēram, personām ar nepietiekamām pamatprasmēm, pieaugušajiem bez pamata un vidējās izglītības, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, kā arī darbspējas vecuma bezdarbniekiem, darba meklētājiem, darba ņēmējiem un jaunajiem uzņēmējiem. Mūžizglītības mērķis ir arī kvalitatīvas izglītības piedāvājuma veidošana pieaugušajiem, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgas darba kompetences, pilsonisko līdzdalību, kā arī personisko izaugsmi. Mūžizglītības sekmē konkurētspējīgas ekonomikas un demokrātiskas sabiedrības attīstību Latvijā, nodrošinot kompetentu, uz augstām prasmēm un zināšanām balstītu darbaspēku. Vēl viens būtisks mūžizglītības mērķis ir saskaņotas normatīvo aktu sistēmas un efektīvas resursu pārvaldes izveidošana, lai veicinātu dalītās atbildības, nozaru politikas mijiedarbības, kā arī vienotas mūžizglītības sistēmas attīstību.

Latvijā uz doto momentu Valsts izglītības attīstības aģentūra piedāvā mūžizglītības programmu, kurā ir vairākas starptautiskas mūžizglītības apakšprogrammas. Piemēram, Leonardo da Vinci mūžizglītības programma, kuras mērķis ir profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošana Eiropā un starptautiskās sadarbības rezultātā radītu inovāciju veicināšana. Mūžizglītības programmas Comenius mērķi ir Eiropas kultūras, vērtību un valodu daudzveidības izpratnes veicināšana jaunu cilvēku un pedagoģisko darbinieku vidū, kā arī jaunu cilvēku pamatprasmju un kompetenču attīstīšana, lai veicinātu to personisko izaugsmi, to nodarbinātību nākotnē un Eiropas pilsoniskumu. Mūžizglītības programmas ietvaros darbojas arī tādas apakšprogrammas kā Erasmus, Grundtvig, Žana Monē programma, kā arī tiek rīkoti starptautiskie mācību braucieni.

Kā nākas secināt, Latvijā cilvēkiem ir visas iespējas apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī iegūt izglītību visa mūža garumā, ja vien ir vēlēšanās un laiks.